23-Sep-2023Today's Market Indicators


Future Market

Expiry :
Stock Expiry Date LTP (₹) Chg(₹) Chg(%) OI OI Chg(%)
ABCAPITAL 30-Nov-2023 180.20 0.30 +0.17 259,200.00 +20.00
APOLLOTYRE 26-Oct-2023 368.65 2.55 +0.69 3,420,400.00 +46.97
APOLLOTYRE 30-Nov-2023 369.55 2.25 +0.61 202,300.00 +7.21
ASIANPAINT 30-Nov-2023 3277.00 15.35 +0.47 19,800.00 +11.24
ASIANPAINT 26-Oct-2023 3264.05 18.70 +0.57 687,600.00 +79.81
AUBANK 26-Oct-2023 744.60 0.75 +0.10 2,449,000.00 +44.40
AXISBANK 26-Oct-2023 1021.55 1.35 +0.13 3,684,375.00 +55.25
AXISBANK 30-Nov-2023 1033.00 3.15 +0.31 109,375.00 +6.06
BAJAJFINSV 26-Oct-2023 1541.15 15.95 +1.04 2,256,000.00 +44.15
BAJAJFINSV 30-Nov-2023 1559.00 16.40 +1.06 60,500.00 +5.22