17-Oct-2019Today's Market Indicators


Future Market

Track F&O Trading trends to sharpen your trading strategies

Expiry :
Stock Expiry Date LTP (₹) Chg(₹) Chg(%) OI OI Chg(%)
IBULHSGFIN 28-Nov-2019 181.00 35.40 +24.31 2,144,000.00 +0.49
YESBANK 28-Nov-2019 47.75 6.35 +15.34 15,923,600.00 +6.00
TATAMOTORS 28-Nov-2019 143.00 16.30 +12.87 7,602,000.00 +20.61
TATAMTRDVR 28-Nov-2019 63.75 7.25 +12.83 2,796,000.00 +214.86
MOTHERSUMI 28-Nov-2019 112.50 12.35 +12.33 927,300.00 +9.77
PEL 28-Nov-2019 1419.00 153.85 +12.16 910,228.00 +20.46
RBLBANK 28-Nov-2019 287.90 30.30 +11.76 1,708,800.00 +2.37
TVSMOTOR 28-Nov-2019 433.90 38.65 +9.78 627,000.00 +8.99
EICHERMOT 28-Nov-2019 20841.40 1,503.55 +7.78 9,000.00 +49.38
CHOLAFIN 28-Nov-2019 290.00 18.80 +6.93 52,500.00 +10.53

Option Chain
Stock :
Expiry :
PUTCALL
Strike Price (₹) Best Buy (₹) Best Sell (₹) LTP (₹) Chg(%) OI OI Chg(%) Volume Best Buy (₹) Best Sell (₹) LTP (₹) Chg(%) OI OI Chg(%) Volume
1220.00 0.00 3.00 0.00 -100.00 0 0.00 0 267.45 343.00 0.00 -100.00 0 0.00 0
1240.00 0.15 1.00 7.20 0.00 800 0.00 0 249.85 319.80 0.00 -100.00 0 0.00 0
1260.00 0.05 1.00 10.00 0.00 1200 0.00 0 232.10 300.40 0.00 -100.00 0 0.00 0
1280.00 0.25 1.00 0.00 -100.00 0 0.00 0 215.00 306.15 0.00 -100.00 0 0.00 0
1300.00 0.60 1.00 0.75 -31.82 14000 -14.63 3200 203.00 270.30 228.75 0.00 0 0.00 0
1320.00 0.70 1.85 1.30 0.00 400 0.00 0 183.05 254.85 0.00 -100.00 0 0.00 0
1340.00 1.00 1.90 1.00 -42.86 8400 -12.50 5200 177.05 223.00 0.00 -100.00 0 0.00 0
1360.00 1.00 1.50 1.25 -52.83 22400 -16.42 13200 174.60 184.05 0.00 -100.00 0 0.00 0
1380.00 2.00 2.70 2.10 -45.45 22800 0.00 6800 142.50 165.20 153.85 -10.16 400 0.00 400
1400.00 3.15 3.55 3.20 -42.34 76400 -11.57 41200 137.95 146.85 136.10 -5.62 4000 -9.09 800